Daughter of Christ
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


Laatste artikelen

 

 

Innerlijke rust en vrede

Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven. Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

 

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?

Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling. Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven. Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven. Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden. Gebed Heer Jezus, Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang. Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. ik dank U dat ik mijn zielelast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen. Amen.
 
 
 
Antwoord van Jezus
 
Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker.
Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt. Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel. Jezus

 

 
 
 
Reacties
 
 
Ik geloof in het bloed van Jezus
Ik geloof in het bloed van Jezus.
Ik geloof in de kracht van zijn naam.
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden.
Ik geloof: Hij is opgestaan.
Ik geloof dat zijn moeder een maagd was,
ik geloof in het heilig offerlam.
Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader
en dat Hij eens terugkomen zal.
 
Refrein:
Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;
dit huis is niet gebouwd op zand.
Op die rots staan wij samen sterk;
het kwaad krijgt nooit de overhand.
Ik geloof dat Hij ons kwam redden.
Ik geloof dat Hij mens was, zoals wij.
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,
ik geloof in zijn kracht ook in mij.
Ik geloof in zijn trouw elke morgen,
dat zijn liefde er altijd al was.
Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen,
ik geloof dat Hij zieken genas.
 
Refrein
Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren
Zo verschillend, maar toch een kerk.
Dat, waar wij in zijn Naam bijeen zijn,
Jezus Zelf in ons midden werkt.
Ik geloof dat ik bergen kan verzetten
en dat ik zijn stem kan verstaan.
Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,
dat ik wonderen zal zien in zijn naam.
 
Refrein (2x)
Ik geloof in het bloed van Jezus (3x)
 
 
 
Reacties
 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis
 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het vlees;

12. en een eeuwig leven.

 
 
Reacties
 
 
Het Hogepriestelijk gebed
 
 
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
 
Johannes 17
 
 
Reacties
 
 
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden,
samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer,
de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader,
met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
 
Liedbundel Joh. de Heer
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Wie ben ik....
 
Ik ben het zout der aarde Ik ben het licht der wereld Ik ben een kind van God Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus Ik ben een vriend van Christus Ik ben door Christus uitgekozen een aangewezen om zijn vrucht te dragen Ik ben een dienaar van de gerechtigheid Ik ben een dienaar van God Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijke Vader Ik ben een medeërfgenaam van Chrsitus, en heb deel aan het erfgoed van Christus Ik ben Gods tempel, Zijn Geest en zijn leven wonen in mij Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben een geest met Hem Ik ben een lid van het Lichaam van Christus Ik ben een nieuwe schepping Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus een met andere christenen Ik ben een erfgenaam van God omdat ik een zoon van God ben Ik ben een heilige Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen Ik ben een huisgenoot van God Ik ben een gevangene in de Heer Ik ben rechtvaardig en heilig Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten Ik ben verborgen met Christus in God Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn is Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis Ik heb deel aan de hemelse roeping Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon Ik ben een vijand van de duivel Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij Ik ben niet de grote ’IK ben’ Maar door de genade van God ben ik wat ik ben
 
 
Door Gods genade...
 
ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden vergeven ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven word ik niet meer veroordeeld heeft God mij in Christus gesteld heb ik de Geest van god ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt heb ik de gezindheid van Christus ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis leef ik niet meer voor mezelf, maar voor god, omdat ik gestorven ben ben ik rechtvaardig gemaakt ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus ben ik gezegend met geestelijke zegeningen ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen ben ik mede levend gemaakt met Christus ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten heb ik door de Geest toegang tot de Vader mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen ben ik verlost van de macht van satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God woont Christus zelf in mij ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem ben ik geestelijk besneden. Mijn oude natuur is van mij weggenomen heb ik de volheid verkregen in Christus ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid heeft God ons gered en geroepen met een heilige roeping schaamt Jezus zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en een met Hem die mij geheiligd heeft mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur.
 
 
Reacties

 

 

 

 

 

In Christus ben ik waardevol

 

Ik ben het zout en het licht van de aarde (1)

Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal van zijn leven (2)

Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen (3)

Ik ben een persoonlijke getuige van Christus (4)

Ik ben een tempel van God (5)

Ik ben een dienaar van verzoening voor God (6)

Ik ben Gods medewerker (7)

Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten (8)

Ik ben door God gemaakt (9)

Ik mag vrij tot God naderen met vertrouwen (10)

Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft (11)

 1. Matt. 5:13,14
 2. Joh. 15:1,5
 3. Joh. 15:16
 4. Hand. 1:8
 5. 1 Kor. 6:19
 6. 2 Kor. 5:18-21
 7. 2 Kor. 6:1
 8. Ef. 2:6
 9. Ef. 2:10
 10. Ef. 3:12
 11. Fil. 4:13

DPM

Reacties

 

 

 

 

In Christus ben ik aangenomen

 

Ik ben een kind van God (1)

Ik ben een vriend van Christus (2)

Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof (3)

Ik ben met God verenigd, en één geest met Hem (4)

Ik ben gekocht met een hoge prijs, en ik ben van God (5)

Ik ben een lid van het lichaam van Christus (6)

Ik ben een heilige (7)

Ik ben aangenomen als kind van God (8)

Ik heb directe verbinding met God door de Heilige Geest (9)

Ik ben vergeven en vrijgezet van mijn zonden (10)

Ik ben volmaakt in Christus (11)

 1. Joh. 1:12
 2. Joh. 15:15
 3. Rom. 5:1
 4. 1 Kor. 6:17
 5. 1 Kor. 6:19
 6. 1 Kor. 12:27
 7. Ef. 1:1
 8. Ef. 1:5
 9. Ef. 2:18
 10. Kol. 1:14
 11. Kol. 2:10

DPM

Reacties

 

 

 

 

 

God is mijn Vader

 

Mijn Vader heeft mij gemaakt. (1)

Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/ dochter te worden aangenomen. (2)

Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid. (3)

Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. (4)

Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven en niemand kan mij roven uit de hand van mijn Vader. (5,6)

Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen, maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, waardoor ik roep: Abba Vader! (7)

En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige! (8)

Amen!

 

 1. Deutronomium 32:6
 2. Efeze 1:5
 3. Mattheüs 6:8
 4. Psalm 103:13
 5. Lukas 12:32
 6. Johannes 10:29
 7. Romeinen 8:15
 8. 2 Korinthe 6:18

DPM

 

Reacties

 

Ik gehoorzaam Gods Woord

Heilig mij door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om onderricht te geven, Om dwalingen en fouten te weerleggen, En om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het Woord van mijn God houdt eeuwig stand. (5)

Of zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen, Ik zal de Heer, mijn God, gehoorzaam zijn. Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal mij verdiepen in uw wet, dag en nacht. (7)

Want de Heer zal zijn Woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Dus bewaar ik uw Woord in mijn hart, Zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

 1. Johannes 17:17
 2. 2 Tim. 3:16 (NBV + NBG)
 3. Psalm 17:4
 4. Psalm 19:8
 5. Jesaja 40:8
 6. Jeremia 42:6
 7. Psalm 1:2
 8. Romeinen 9:28
 9. Psalm 119:11

DPM

 

Reacties

 

 

God,

Ik zoek een hand die mij vasthoudt en moed geeft,

die mij rustig maakt en beschermt.

Ik tast naar een hand die mij leidt en voert, die mij heelt en redt.

Ik heb een hand nodig, die sterk is en die mij draagt,

die mij vastpakt, mij niet meer loslaat.

Ik zou zo graag een hand hebben, die het goed met mij voorheeft,

die zacht op mij wordt gelegd.

Ik verlang naar een hand waaraan ik me

- onvoorwaardelijk - kan toevertrouwen,

die trouw is, die mij liefheeft.

God, Uw hand nodigt mij uit:

Kom! Uw hand laat mij merken: wees niet bang!

Uw hand schenkt de zekerheid:

Ik hou van je!

In Uw hand ben ik geborgen en bewaard voor altijd.

En mocht ik toch in een afgrond storten ik weet,

op de bodem van die afgrond wacht uw hand op mij.

Uw goede, alles behoedende hand.

Aan Uw liefhebbende hand kan niemand mij ontrukken.

God, In uw hand leg ik alles.

Uw hand laat mij niet meer los.

Dank U, goede, tedere hand.

Amen.

 

Bron: onbekend

 

 

Reacties

 

 

Maak mij een instrument van uw vrede

 

Heer,

Maak mij een instrument van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
Als anderen gelukkig te maken;
Niet zozeer om zelf begrepen te worden
Als anderen te begrijpen;
Niet zozeer om zelf getroost te worden
Als anderen te troosten;
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen;
Want als ik geef, zal mij gegeven worden
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven
 
Franciscus van Assisi
 

 

Reacties

 

 

 

Stille Tijd - Ben Kalm en Luister

Wanneer we het over 'stille tijd' hebben dan zou je aan die dierbare momenten kunnen denken die we hebben nadat de kinderen naar bed zijn gegaan, maar voor Christenen is stille tijd meer dan dat. Stille tijd, of 'toewijdingstijd', refereert aan onze dagelijkse afspraak met God, wanneer we zoveel mogelijk de invloeden van buitenaf proberen uit te sluiten. In onze stille tijd kunnen we Hem prijzen door tot Hem te zingen, bidden, de Schrift of dagelijkse devoties lezen, over God's Woord mediteren, of gewoon stil zijn en luisteren. Het maken van die afspraak is het een; de afspraak nakomen is weer heel wat anders!

Stille Tijd - De Uitdaging van Buitenaf

Stille tijd is een doel dat eenvoudig lijkt, maar heeft met grotere uitdagingen te maken dan vele lichamelijke uithoudingsproeven. Vooral in onze Westerse wereld leven we in een drukke wereld vol ruis. Waar we ook naar toe gaan, zelfs in ons eigen huis, ervaren we de een of andere ruis die ons kan afleiden, van telefoon tot televisie tot verkeerslawaai. Maar tijd vrijmaken voor je dagelijkse tijd met God is cruciaal als je Hem wil horen!
Als we hier even bij stil blijven staan en er over nadenken, dan herkennen we dat we in een territorium leven dat door de vijand is bezet, en dat betekent dat het bijna onmogelijk is om een ideale geestelijke omgeving in te richten. Satan, onze belangrijkste vijand, wil niet dat we in stilte tijd met God doorbrengen. Sterker nog: zijn doel is om dit op alle mogelijke manieren tegen te gaan. Hij weet dat hoe meer tijd we met God doorbrengen, des te meer we op God zullen gaan lijken en hoe meer we God's doelen op deze aarde zullen volbrengen. Satan wil niet dat we hierin slagen.
God wil dat alle mensen gered worden, maar Satan wil dat we allemaal zullen vergaan. Prijs God, want Zijn plan is grootser! Satan kan zich niet met God meten, maar hij kan het God's kinderen wel moeilijk maken en dat is precies wat hij doet. Als je de volgende keer moeite hebt om de ruis buiten te sluiten en om alleen met God te zijn, onthou dan wie er in je weg staat. En onthou dan wie er sterker is!

Stille Tijd - De Innerlijke Uitdaging

De stille tijd heeft betrekking op een innerlijke toestand, maar ook met een uiterlijke toestand. Heb je ooit gemerkt, wanneer je er voor gaat zitten om de Bijbel te lezen en te bidden, dat je gedachten dan beginnen af te dwalen en je je ineens weer herinnert wat je in de supermarkt wilde kopen? Innerlijke "ruis" kan je stille tijd met God net zo zeer verstoren als afleidingen van buitenaf.
Onze menselijke zwakheden verenigen zich met de inspanningen van de vijand om ons van God vandaan te houden. Er is een reden dat hij bekend staat als "de heerser over de machten in de lucht"! Maar nogmaals, God is sterker. Je kunt de innerlijke ruis verslaan, maar hiervoor zijn toewijding en discipline vereist.

Stille Tijd - Waarom is Dit Dan Zo Belangrijk?

Het kan zo moeilijk zijn om je stille tijd de juiste prioriteit te geven. Het is verleidelijk om uitvluchten te verzinnen of om er gewoon niet de moeite voor te nemen. Een geconcentreerde inspanning is vereist om onze harten voor te bereiden op het luisteren naar God. Ruis zal ons afleiden, of deze nu van buitenaf of vanuit ons binnenste afkomstig is. Als we niet in staat blijken om het belang in te zien van een regelmatige, toegewijde stille tijd met God, dan zullen we Zijn stem waarschijnlijk niet horen - de stem die fluistert: "Dit is de weg die je moet volgen" (Jesaja 30:21).
God verlangt er naar om tijd met ons door te brengen. Denk eens na over wat Hij voor ons wilde doen zodat wij met Hem verenigd konden worden. Is het te veel gevraagd om dagelijks tijd aan Hem te wijden?
Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam regelmatig de tijd om Zich met de Vader te verbinden, zoals de volgende Schriftteksten ons vertellen:
"Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’" (Matteüs 26:36).
"Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden." (Marcus 1:35).
"Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden." (Lucas 5:16).

Lees Nu Stille Tijd 2!

 

allaboutgod.com

Reacties

 

 

 

Stille Tijd - Wanneer Moet Ik Samen Zijn met God?

Stille tijd is een gewoonte die gemakkelijk vergeten kan worden, vooral als we hier nog geen hoge prioriteit aan hebben toegekend. Het is zo verleidelijk om onze levens gewoon met het alledaagse verkeer te laten mee bewegen en om te vergeten dat we af en toe de benzinetank moeten bijvullen om weer verder te kunnen gaan. Misschien hebben we wel al een goed idee van de Bijbel, de gebruiksaanwijzing voor het leven, maar zonder een dagelijkse stop bij het tankstation lopen we het gevaar dat we zonder brandstof langs de weg komen te staan. Jazeker, we kunnen altijd God's "hulpdiensten" opbellen, maar waarom zouden we er niet gewoon voor zorgen dat we op een dergelijke noodsituatie zijn voorbereid? Koning David ging dagelijks op zoek naar God voordat hij zich in de strijd waagde. Misschien ken je wel de bekende melodie voor de woorden van Psalm 5. Als dat zo is, zing het dan gewoon eens:
"Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede. In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht."
Wat een prachtig patroon dat we kunnen volgen! Als we elke stille dag uittrekken om Hem op te zoeken, dan zal dat ons er aan herinneren dat we elke dag van Hem afhankelijk zijn! Als we Hem in de ochtend opzoeken dan geven we de controle over de dag aan Hem over voordat deze volledig onbestuurbaar raakt, en dit is de beste manier om er zeker van te zijn dat we klaar zijn voor wat ons op die dag ook kan overkomen.

Stille Tijd - Hoe Deze te Vinden, Zelfs in een Rumoerige WereldS

Stille tijd lijkt welhaast een tegenstrijdigheid in deze rumoerige wereld waar we in leven. Hoe kunnen we ooit stilte vinden temidden van alle luide muziek, mobiele telefoons, heavy metal CD's die in de auto naast de onze wordt afgespeeld, 24-urige nieuwszenders, de grasmaaier van de buren? Voor de mens is dit onmogelijk. Maar met God, zo vertelt de Schrift ons, is alles mogelijk. Is het samenzijn met God een dagelijkse prioriteit voor jou? Als jij naar een stille tijd met God verlangt, maar het moeilijk vindt om dit te doen, probeer dan eens de volgende tips:

 • Reserveer tijd in je dagelijkse schema door deze op je kalender te schrijven. Afspraken en vergaderingen worden vaak vergeten als deze niet worden opgeschreven. Maak een dagelijkse afspraak met God.
 • Als je in een lawaaierige omgeving woont, probeer dan een plek in je huis, in je buurt of in je gemeente te vinden waar het gemakkelijker voor je kan zijn om met de Heer te praten. Als je geen stille locatie kunt vinden, probeer er dan zelf een te maken. Men zegt dat Susanna Wesley, de moeder van Charles en John Wesley, eenvoudigweg haar schort over haar hoofd trok! Dat liet de rest van haar gezin weten dat ze met God aan het spreken was en dat ze niet gestoord wilde worden. Ben creatief! God heeft je tenslotte naar Zijn gelijkenis geschapen en er is niemand creatiever dan God.
 • Als afdwalende gedachten je grootste probleem zijn, bid dan voor discipline en hou lijstjes bij. Maak een lijst van mensen en dingen waar je voor wil bidden. Hou een dagelijks Bijbel-leesplan bij de hand zodat je dit gemakkelijk kan vinden. Hou ook een notitieboekje bij de hand zodat je die artikelen op kan schrijven die je in de supermarkt wil kopen, of andere dingen die ineens in je gedachten opkomen. Op die manier zet je ze opzij en kun je verdergaan met je ontmoeting met God. Onze God is een ordelijke God. Geef Hem je dwalende gedachten en je verlangen om gedisciplineerd te zijn. Hij zal je helpen om manieren te vinden waarop dit mogelijk is.

Tenslotte: heb je een verlangen om van God te horen? Ben je gedreven om te weten wat Zijn wil voor je leven is, boven je eigen wil? Een dagelijkse stille tijd bereidt je hart voor om te kunnen luisteren. Het kan zijn dat je Hem "hoort" spreken op die stille momenten - of misschien hoor je Hem wel door middel van een vriend of een gebeurtenis later op de dag. Maar omdat je van jouw tijd met Hem een prioriteit hebt gemaakt en bereid bent om de buitenwereld buiten te sluiten zodat je Hem kunt horen, zal Hij er voor zorgen dat je Hem ook daadwerkelijk zal horen.

 

Groei Nu Verder in je Communicatie met God!

Allaboutgod.comReacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl