Daughter of Christ
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Daughter of Christ!

 

 

 

naar:

Bride Of Christ

 

 

 

 

  

 
HEER IK VERTROUW OP U
 
   

 

Mijn geliefde kind,

 

 Ik houd van jou!

Mijn zoon Jezus vergoot Zijn eigen bloed voor jou, om jou rein te maken.

Je bent nieuw: geloof dat dat waar is.

Je bent beminnelijk in Mijn ogen en Ik schiep jou precies zoals je bent.

Heb geen kritiek op jezelf of haal jezelf niet omlaag,

Omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen.

Dat leidt slechts tot frustratie.

Ik wens dat je Mij vertrouwt, telkens één stap, één dag tegelijk.

Blijf rusten in Mijn macht en in Mijn liefde.

En wees vrij - wees jezelf! Laat je niet opjagen door andere mensen.

Ik wil je leiden als je Mij de kans wilt geven.

Wees je bij alles bewust van Mijn tegenwoordigheid.

Ik geef jou geduld, vreugde en vrede.

Verwacht van Mij antwoorden.

Ik ben je Herder en wil jou leiden.

Volg slechts Mij.

Vergeet dit nooit. Luister en Ik zal je Mijn wil vertellen.

Ik bemin jou! Ik bemin jou! Laat dit van je uitstromen -

Giet het uit over alles wat je aanraakt.

Wees niet bezig met jezelf - je bent voor Mijn verantwoording.

Ik wil jou veranderen, haast zonder dat je het zelf merkt.

Je moet jezelf beminnen, en anderen beminnen,

Eenvoudig omdat Ik jou bemin.

Wend je ogen af van jezelf. Zie alleen Mij!

Ik leid, Ik verander, Ik maak - maar niet als je het zelf probeert.

Ik wil niet vechten tegen jouw krachtsinspanningen.

Je bent van Mij. Gun Mij de vreugde jou te maken als Christus.

Laat Mij jou beminnen!

Laat Mij aan jou vreugde, vrede en vriendelijkheid geven.

Niemand anders kan dat. Zie je dat niet?

Je bent niet van jezelf.

Je bent gekocht met het bloed en nu behoor je Mij toe.

Het is werkelijk jouw zaak niet hoe Ik jou behandel.

Jouw enige opdracht is te letten op Mij - en Mij alleen!

Nooit op jezelf en nooit op anderen. Ik bemin jou.

Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.

Ik weet wat het beste is en zal dat in jou doen.

Wat verlang Ik naar vrijheid om jou vrijuit te beminnen.

Stop ermee iets te zijn en laat Mij jou maken tot wat Ik graag wil.

Mijn wil is volmaakt. Mijn liefde is voldoende.

Ik zal in jouw behoeften voorzien.

Zie op Mij, Ik bemin jou!

 

Je hemelse Vader

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

   Afgesloten Hof

    Beautiful Place

   Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

    

 


 
 
 
 
 
 
 
Wie ben ik....
 
Ik ben het zout der aarde Ik ben het licht der wereld Ik ben een kind van God Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus Ik ben een vriend van Christus Ik ben door Christus uitgekozen een aangewezen om zijn vrucht te dragen Ik ben een dienaar van de gerechtigheid Ik ben een dienaar van God Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijke Vader Ik ben een medeërfgenaam van Chrsitus, en heb deel aan het erfgoed van Christus Ik ben Gods tempel, Zijn Geest en zijn leven wonen in mij Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben een geest met Hem Ik ben een lid van het Lichaam van Christus Ik ben een nieuwe schepping Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus een met andere christenen Ik ben een erfgenaam van God omdat ik een zoon van God ben Ik ben een heilige Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen Ik ben een huisgenoot van God Ik ben een gevangene in de Heer Ik ben rechtvaardig en heilig Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten Ik ben verborgen met Christus in God Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn is Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis Ik heb deel aan de hemelse roeping Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon Ik ben een vijand van de duivel Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij Ik ben niet de grote ’IK ben’ Maar door de genade van God ben ik wat ik ben
 
 
Door Gods genade...
 
ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden vergeven ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven word ik niet meer veroordeeld heeft God mij in Christus gesteld heb ik de Geest van god ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt heb ik de gezindheid van Christus ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis leef ik niet meer voor mezelf, maar voor god, omdat ik gestorven ben ben ik rechtvaardig gemaakt ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus ben ik gezegend met geestelijke zegeningen ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen ben ik mede levend gemaakt met Christus ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten heb ik door de Geest toegang tot de Vader mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen ben ik verlost van de macht van satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God woont Christus zelf in mij ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem ben ik geestelijk besneden. Mijn oude natuur is van mij weggenomen heb ik de volheid verkregen in Christus ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid heeft God ons gered en geroepen met een heilige roeping schaamt Jezus zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en een met Hem die mij geheiligd heeft mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur.
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl